สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ anantho.blogspot.com ครับ

ความรัก : Body Slam

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

E-Training

e-training คืออะไร


e-training คือ กระบวนการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นกระบวนการจัดการฝึกทักษะ เพิ่มพูนสาระความรู้ ที่เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เข้าอบรมมีอิสระในการเข้าศึกษา เรียนรู้ตามเวลา โอกาสที่ผู้เฝึกอบรมต้องการ โดยเนื้อหาขององค์ความรู้จะถูกออกแบบมาให้ศึกษาเรียนรู้ได้โดยง่าย ในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วยสื่อที่เป็นข้อความ รูปภาพ หรืออาจจะมีเสียง รวมถึงภาพเคลื่อนไหว ระบบ e-training นี้ ผู้เข้าฝึกอบรมจะมีครูที่ปรึกษาประจำรายวิชาคอยให้คำปรึกษาในการอบรมตลอดหลักสูตร นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังสามารถติดต่อปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการอบรมในห้องหรือในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย สำหรับทุกคนที่สามารถศึกษาและเรียนรู้ได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all ;3A: Anyone , Anywhere and Anytime ) การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( e-training) นั้น เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มเติมทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ได้ทุกวัน ทุกสถานที่
วัตถุประสงค์

หลักสูตรต่างๆใน north e-training นี้ จุดประสงค์หลักเพื่อใช้พัฒนาครู และบุคลากรผู้ปฎิบัติงานทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงผู้สนใจทุกคนที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้มีความพร้อม ภูมิความรู้ รวมถึงทักษะ ในการนำไปพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความต้องการของระบบ

ระบบของเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีความพร้อมด้านมัลติมีเดีย มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน้าจอแสดงผล Resolution ไม่ต่ำกว่า 800x600 pixels

Browser เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องใช้ Internet Explorer หรือ IE ในเวอร์ชั่น 6.0 ขึ้นไป

Adobe Flash Player เนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่เป็นมัลติมีเดียจะสร้างจากโปรแกรม Adobe Flash ดังนั้นผู้เข้าฝึกอบรมหรือผู้เข้าศึกษาจะต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash Player ก่อน เพื่อให้สามารถรับชม ภาพและเสียงประกอบการศึกษาเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น: